Výroční zpráva 2021 Doporučený

MP 28 10 2021

2021

Mařížský park je místem setkávání 

2012 

VK

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021 
spolek Mařížský park, z.s. 


Hlavní téma ochrany životního prostřed roku 2021 ve Slavonicích byly stromy:

JSOU STROMY NEBEZPEČNÉ LIDEM NEBO LIDÉ STROMŮM???

 I.

ROK 2021 BYL VE SLAVONICÍCH ROKEM, V NĚMŽ SE UKÁZAL VÝZNAM ZÁJMU OBČANŮ O SVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SMYSL ČINNOSTI SPOLKU PRO

OBČANSKOU INICIATIVU PŘI ZASTAVENÍ MASIVNÍHO KÁCENÍ STROMŮ.

Zastavení kácení ve Slavonicích

 • Již od července 2020 spolek využil všechny dostupné prostředky ke zjištění kde, kdy a kolik se má pokácet stromů ve Slavonicích.
 • Od ledna do dubna 2021 město vykácelo 221 stromů na základě rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin, které vydal místní stavební odbor. Přestože toto rozhodnutí vykazovalo mnoho vad a bylo neurčité, došlo k vykácení významných stromořadí bezprostředně navazujících na historické centrum města.
 • Společně s iniciativou občanů jednal spolek o zastavení kácení stromů s městem i na všech úrovních státní správy. 
 • Pro posouzení oprávněnosti požadavku byly zpracovány a předloženy úřadům dokumenty, a to:

 „Odborný posudek“ – znalec Mirek Kohel,

 „Odborný krajinářský posudek březové aleje“ - Ing. Katarína Ruschková,

 „Znalecký posudek březové aleje a stromořadí sakur“ – Ing. Jaroslav Krejčí.

  Zpracování dokumentů financovali občané – dárci, Nadace VIA a spolek.

 • Na základě těchto dokumentů vydal Odbor životního prostředí v Dačicích rozhodnutí o zákazu kácení březové aleje, a toto rozhodnutí potvrdil i krajský úřad.
 • Úřad veřejného ochránce práv se také zabýval touto kauzou a vydal vyjádření k pochybením městského úřadu, které projednal s úředníky města.
 • Celou kazu prošetřila Česká inspekce životního prostředí a zastavila kácení do doby vydání rozhodnutí státní správy o významu březové aleje pro krajinný ráz Slavonic.
 • O celé kauze bylo informováno i Ministerstvo životního prostředí a poskytlo právní podporu krajskému úřadu.
 • Zároveň s jednáním s úřady probíhala medializace kauzy ve veřejnoprávních mediích, v novinách i na internetu.
 • Občané, kteří měli o tuto kauzu zájem, se účastnili veřejných akcí, například procházky s dendrology. Procházkou provázeli Ing. Borusík, zpracovatel posudku, na jehož základě město zadalo pokácení stromů a pan Mirek Kohel, zpracovatel „Odborného posudku“, na jehož základě se jednalo o zastavení masivního kácení ve Slavonicích. Po pokácení dvou javorů, které město slíbilo zachovat, následovala další veřejná akce „Ne kácení stromů“.
 • Projednání kauzy zastupiteli podpořili občané „Peticí za zastavení masivního plošného kácení stromů ve Slavonicích“, celkový počet podpisů 1266. 
 • V úterý 6. 4. 2021 proběhlo jednání Zastupitelstva města Slavonice o kácení stromů v návaznosti na projekt revitalizace zeleně podpořený z dotace Ministerstva životního prostředí, za účasti administrátora dotace Agentury ochrany přírody a krajiny. Výsledkem tohoto jednání bylo zveřejnění projektové dokumentace na webu města a rozhodnutí o referendu. 
 • Po jednání zastupitelstva došlo k pokácení smrku v havarijním stavu, ale nedošlo k pokácení dalších havarijních stromů například vzrostlé vrby, která na podzim spadla. Město jsme upozornili na základě odborného posouzení na stav těchto stromů při jednání zastupitelstva.
 • Ve vegetačním období pokácelo město 4 olše, označené Ing. Borusíkem za havarijní, celou záležitostí se zabýval oprávněný orgán ochrany přírody, vzhledem k nedostatkům v dokumentaci kácení stromů.
 • V červenci 2021 město zveřejnilo další dva záměry úprav veřejného prostoru spojeného s kácení, spolek se do toho řízení zapojil a v dubnu 2022 došlo ke zrušení povolení kácení krajským úřadem. Posouzení stromů Ing. Borusíkem je opět v rozporu se skutečným stavem stromů a to dle posouzení, které si provedl krajský úřad sám, a dle posouzení pana Kohela.
 • V říjnu 2021 proběhlo referendum města o kácení březové aleje, o níž již příslušné úřady rozhodly, že pokácena být nesmí. Výsledek „Pro“ kácení vyšel nejnižším možným počtem hlasů, tento výsledek zpochybňujeme u soudu
 • Aktivity na záchranu stromů jsou realizovány v návaznosti na projekt podpořený Nadací VIA. Realizace je financována z dotace Nadace Via, veřejné sbírky a soukromých darů.

Rozhodování o stromech ve Slavonicích

Projekt podpořený nadací VIA

Nejdůležitějším výsledkem projektu je záchrana březové aleje, posledního zbytku původní zelené páteře města, a zapojení veřejnosti při řešení kauzy masivního kácení stromů ve Slavonicích. Občanská odpovědnost za životní prostředí je nezastupitelná, přesto je velmi obtížné se postavit aroganci některých zástupců města, což se ale ve Slavonicích podařilo. Projekt je financován z dotace nadace VIA, soukromých darů, veřejné sbírky a z příjmů spolku. 

X. ročník Hraničního festivalu

Projekt podpořený krajským úřadem

 • Prvním dnem festivalu byl čtvrtek 28. října. Společenské setkání ve slavnostně osvětleném Mařížském parku jsme nazvali „Světlo pro stromy“ a udělalo nám velkou radost.
 • Projekt byl financován z dotace Krajského úřadu Jihočeského kraje a příjmů spolku. 
 • V pátek 29. října dopoledne jsme pokračovali ve výsadbě na původní polní cestě. Byli bychom rádi, aby se ze Slavonic do Maříže dalo chodit zase mezi poli místo po frekventované silnici. Navíc trend návratu starých cest a zeleně do jednolitých polních lánů je v současnosti na vzestupu.  

A další činnost pro ochranu přírody a krajiny Slavonicka

 • Žádali jsme Pozemkový úřad o ochranu již vysazených stromů a stromků, na pozemku státu, který tento pozemek získal v rámci pozemkové úpravy koncem roku 2020. Účelem pozemku je podle všech strategických dokumentů ekopás zeleně, sousední pozemek má být využíván jako polní cesta. Zároveň jsme podali žádost o pronájem pozemku, abychom mohli pokračovat v dosadbě stromů na pozemku k tomu určenému. Jednání pokračují.
 • Sledovali jsme průběžně všechna zahajovaná správní řízení a účastnili se těch řízení, kde mohlo dojít k poškození zájmů ochrany přírody a krajiny. 

__________________________________________________________________________

Resumé ochrany stromů Slavonicka

Při psaní výroční zprávy náhle vyskočil do popředí zásadní problém mezi naší společností a „radnicí“, kterým jsou neustálé spory o kácení stromů tam či onam. 

Nelze přesvědčit nevěřící Tomáše o naší „pravdě“ na kterou mají zcela jiný názor. Pro pořádek uvedu znovu jenom nezvratná fakta: 

  

 1. Stromy jsou základní kámen života na zemi 
 2. Vážou kyslík a prach a regulují spotřebu oxidu uhličitého (CO2)
 3. Regulují teplo, stín a působí jako větrolamy
 4. Pomáhají tvorbě kvalitní půdy
 5. Zadržují vodu v krajině
 6. Snižují hluk
 7. Komunikují spolu jako živé bytosti a chrání se mezi sebou

                      (tento bod pouze pro čtenáře Tajný život stromů - vřele doporučuji)

Místo abychom spolupracovali na společném dobru, kterým je udržitelné životní prostředí

pro všechny, naši odpůrci (bohužel) jednají, jako kdyby neměli děti. Prosvítající komerční zájem o „vytěžené“ stromy podporuje tento negativní trend.  Tak zvaně „napadené“ stromy mají schopnost přežití určitě delší, než je životní perspektiva nás všech, kteří vstupujeme do zbytečných sporů. Bezzásahovost (pokud nejde o kalamitu) je určitě lepší než inženýrské plánování, které zbavuje naše město a okolí „zbytečných“, „přestárlých“, „nemocných“, „nevhodných“ a jiným způsobem nepřizpůsobivých stromů. Naši „odpůrci“ vůbec neuvažují nad dominovým efektem. Naše město teď určitě není přívětivějším místem, než bylo před deseti lety. Co kdybychom se konečně spojili a postupovali společně, místo toho, aby naše názory byly odmítány jako reklamy adblock a řešeny soudně. Pro mne je to ztráta času a energie. Navrhujeme pro příště spolupráci a ne konfrontaci.

                                                                           Vyjádření PhDr. Jindřicha Přibíka  

___________________________________________________________________________

 

II.

Děkujeme všem za pomoc, podporu a spolupráci, kterými nám usnadňují ochranu životního prostředí Slavonicka a společenské a kulturní činnosti pro veřejný prostor Mařížského parku!!!

Na ochraně přírody a krajiny Slavonicka a oblasti Mařížského parku v rámci činnosti spolku se podíleli:

 1. Rada sdružení- Jana Bochníčková, Martina Havlíčková, Petr Havlíček spolu s ostatními členy a příznivci spolku;
 2. kteří spolupracovali na zastavení masivního kácení ve Slavonicích;
 3. : paní účetní Vilma Oherová, Hana Kušiaková Pafková, Jindřich Přibík,

Isabela Fárová;

 1. dobrovolníci: Svatava Forbelská, MUDr. Veronika Kovář Matejová, Zuzana Krajčovičová, Barbara Trojanová, a mnoho dalších, kteří pomohli zastavit masivní kácení ve Slavonicích a zachránit březovou alej;
 2. Slavonická renesanční o.p.s., Nadací VIA, Frank Bold, s.r.o.. Pro bono aliance, Article, spolek pro občanské aktivity;

d) úřady: Odbor životního prostředí Dačice, Krajský úřad jihočeského kraje, Kancelář veřejného ochránce práv, Česká inspekce životního prostředí České Budějovice, Agentura ochrany přírody a krajiny v Českých Budějovicích, Ministerstvo životního prostředí.

III.

Naši činnost a realizaci projektů finančně podpořili:

 • Jihočeský kraj podpořil naši kulturní a společenskou činnost 20 000,- Kč – X. ročník Hraničního festivalu;
 • Nadace VIA přispěla na aktivity pro záchranu stromů, a to na zpracování odborného posudku 15 000,- Kč a 14 000,- Kč k veřejné sbírce „Stromy ve Slavonicích nedáme!“ (výše sbírky 14260,- Kč) - finanční prostředky na úhradu části právních nákladů;
 • Dary na zastavení masivního kácení stromů ve Slavonicích 32 500,- Kč (znalecký posudek, právní služby a soudní poplatky);
 • Úřad práce – příspěvek na podporu OZP.

Děkujeme!!! Členové spolku Mařížský park,  z.s.

IV.

Součástí výroční zprávy jsou i účetní dokumenty za rok 2021 :

-  rozvaha

-  výkaz zisku a ztráty

       - příloha k účetní závěrce

brezovka web


Březová alej je zachráněna!!!