VYJÁDŘENÍ "AOPK" K OTÁZKÁM PRO REFERENDUM Doporučený

brezovks web

Vyjádření k uveřejněným otázkám Slavonického referenda. A další vyjádření k informacím zveřejněným k referendu ve slavonicých novinkách, jako například CO DÁL S BŘEZOVOU ALEJÍ? 

Neupravená e-mailová zpráva ze dne 14.9.2021

Dobrý den, paní Havlíčková a paní Trojanová (zdravím i pana starostu Blažka a p. Kašpara)

porovnala jsem dendrologické posudky, které jsem od vás dostala (díky za zaslání). Všichni tři dendrologové (Ing. P. Kunce, Ing. J. Krejčí, Ing. P. Borusík PhD.) se shodují na tom, že březové stromořadí ve slavonickém parku v současnosti není nutné pokácet. Potvrdilo se tedy dlouhodobě zastávané stanovisko AOPK.  V pohledu na nezbytné kácení rizikových stromů jsou si blízké posudky p. Borusíka a stanovisko AOPK (p. Kunce). Případné jednotlivé stromy, na jejichž pokácení měli dendrologové odlišný názor, můžeme ještě v terénu v případě potřeby zkonzultovat.

  Ing. J. Krejčí a Ing. P. Borusík PhD. se dále shodují na tom, že v současné době není z hlediska dendrologického potenciálu nutné pokácet ani stromořadí sakur (Ing. Kunce sakurové stromořadí se mnou také navštívil, doporučil letos pokácet jen  stromy č. 345, 801 a na zvážení  strom č. 797 (suchá 1/3 koruny). Dále doporučuje postupovat při obnově náměstí s přihlédnutím ke stanovisku NPÚ, tj. sakury v závislosti na vývoji zdravotního stavu stromořadí nahrazovat hlohy. Protože se v dendrologických posudcích výslovně nepotvrdilo, že by sakury byly napadené infekční spálou růžovitých, je možné stromořadí zkusit obnovovat postupně. Posudek p. Borusíka nicméně správně upozorňuje na to, že "u všech sledovaných jedinců je patrné výrazné poškození větví v koruně blíže nespecifikovanou chorobou, což vede k tvorbě rozsáhlých spálovitých poškození povrchu kosterních větví spojených s nekrotizací kůry a dřeva větví". Snad tedy postupná obnova dopadne dobře, bez rizika infekce nově vysazených stromů. Západní část stromořadí (tj. sakury 341-347) město nezmiňuje v referendu z důvodu, že ustoupilo od záměru na obnovu této části stromořadí (dotazovala jsem se na to včera telefonicky pana starosty Blažka). Má pouze v plánu vykácet slabou sakuru č. 345 a dosadit hloh. Východní část stromořadí (sakury č. 797-802) je předmětem referenda.

Zastupitelstvo města Slavonice si je vědomo toho, že ve věci obnovy březové aleje v slavonickém  parku je vázáno rozhodnutím odboru ŽP MěÚ Dačice. Uvádí to v oznámení o vyhlášení místního referenda. Ať už referendum dopadne jakkoli, rozhodnutí odboru ŽP MěÚ Dačice tím nebude dotčeno.

Pan starosta Blažek mne informoval, že Město Slavonice připravuje podrobnější vysvětlení k otázkám referenda do Slavonických novinek, které vyjdou před konáním referenda. Bude tedy doufám jasněji vysvětleno, že varianta rychlejší obnovy stromořadí bříz NENÍ zájmem ochrany přírody, jak by mohlo být ze znění otázky referenda vyvozováno. To byl ostatně jeden z důvodů, proč jsem mu včera telefonovala.

Zprávu posílám na vědomí i panu starostovi a panu Kašparovi - pokud jsem o některém z chystaných kroků Města nepřesně informovala, prosím Vás pánové o upřesnění. Děkuji.

S pozdravem

J. Janáková

A následné vyjádření AOPK po přečtení informací zveřejněných městem v zářijových Slavonických novinkách 

Neupravená e-mailová zpráva ze dne 14.9.2021

Dobrý den, paní Havlíčková.

Z mého pohledu je zájmem ochrany přírody to, aby se stromořadí jako celek nekácelo předčasně. Podrobněji jsme se k tomu vyjadřovali s kolegou P. Kuncem ve stanovisku AOPK - v případě potřeby můžete stanovisko využít pro připravovaný leták k referendu. S variantou obnovy, kdy by se souběžně s břízami vysadila na sever od nich linie např. dubů letních, bych souhlasila. Stačily by menší sazenice (obvod kmene do 10-12 cm), snáz by se ujímaly a břízy by měly dost času v klidu dožít, v rámci běžné údržby. Příští rok by na výsadbu a následnou péči šlo získat 100% financí z NPŽP - např 30 ks dubů po 5000 Kč (cena včetně následné péče na 3 roky). Nebo jsem Městu nabízela pomoc při jednání se Správou toků LČR o revitalizaci koryta potoka, spojené s obnovou stromořadí. Toto by se realizovalo také až poté, co by břízy dožily v rámci běžné údržby.

K finanční náročnosti údržby stávajících stromořadí - kontrolovala jsem rozsah prací a nacenění v posudku Ing. Krejčího - celková částka 174 422 Kč za ošetření březového stromořadí odpovídá sazbám z ceníku MŽP, rozsah navržených ošetření je přiměřený (mírně odlišný je navržený rozsah nezbytného kácení, o tom jsme už mluvily, z posouzení P. Kunce vyšlo několik stromů ke kácení navíc).

S pozdravem

J. Janáková