AKTUÁLNÍ ZNALECKÝ POSUDEK STROMŮ VE SLAVONICÍCH Doporučený

DSC09077aNE

Úkolem tohoto posudku bylo zjistit zkutečný stav 95 bříz v březové aleji a 13 sakur na náměstí Míru a dále možnosti udržení jejich současného stavu. Plné znění tohoto rozsáhlého a podrobného znaleckého posudku naleznete v tomto odkaze: ZNALECKÝ POSUDEK

Posudek vypracoval ke dni 9. 7. 2021 Ing. Jaroslav Krejčí.

V posudku jsou odpovědi na zásadní otázky o stavu stromů, jejich nezbytné péči i o finanční náročnosti této péče. Posudek dokládá, že: BŘEZOVÁ ALEJ je vitální, zanedbanou péči aleje lze napravit ošetřením 93 stromů. 2 stromy jsou z důvodu bezpečnosti doporučeny ke kácení. O stromy je pak nezbytné pravidelně pečovat a nepoškozovat je při sekání travních ploch v jejich blízkosti, jak se doposud dělo. Jednorázová cena za ošetření dlouhodobě zanedbaných bříz vychází na 175 000,- Kč, což je zásadně méně, než jejich pokácení, nová výsadba a další související práce. Tento postup vzhledem k výborným podmínkám aleje v dané lokalitě znamená cca dalších 30let pro tuto alej. Kromě toho bylo zjištěno, že 2 břízy nestojí na pozemku města, nemohou být tedy městem pokáceny. Z těchto faktů vyplývá, že kácet březovou alej je v rozporu se zdravým rozumem, kácení bříz není totiž ani ekonomické, způsobilo by dlouhodobou ekologickou újmu a rozhodně není etické.

Březová alej je zbývajícím fragmentem zelené páteře Slavonic. Místo kácení zbývajících stromů kolem Slavonického potoka je nezbytné je dosadit, aby zelená páteř byla opět ozdobou našeho renesančního města. Tvrzení, že je alej nebezpečná, ohrožuje občany, a proto se musí vykácet, se nezakládá na pravdě.

STROMOŘADÍ SAKUR NA NÁMĚSTÍ MÍRU je koncepční součástí náměstí a mělo by být proto zachováno. Současný stav sakur na náměstí umožňuje zachování většiny těchto stromů, pouze 2 sakury jsou vhodné k odstranění. Znalec doporučuje jejich dosazení spolu s dalšími 2 v minulosti pokácenými stromy. Dle dendrologického hodnocení je možné zlepšit podmínky pro vitální sakury na náměstí a tyto stromy pak budou mít dlouhodobou perspektivu života na svých stanovištích. Je velmi znepokojující, že sakury do teď trpěly nejen zanedbáním péče, dokonce péče o ně zajišťovaná městem je naopak poškozovala a zároveň je zřejmé, že k poškození stromů přispělo i bezohledné najíždění zásobovacích aut. Vhodná péče o sakury je pečlivě popsána v aktuálním znaleckém posudku na výše uvedeném odkaze, zjištění znalce prokazuje současnou neschopnost města pečovat řádně o stromy.

Výsadba stromů ve městě v posledních pěti letech, jak již jsme dříve zjistili, také nedokládá schopnost starat se řádně o nově vysazené stromy. Přitom město plánuje vysadit dalších 333 stromů z dotace a i jim zajistit péči. Překvapuje nás, že takovýto posudek nebyl východiskem pro projekt revitalizace. Přehodnocení stavu stromů březové aleje, které provedla firma Florart, a které sloužilo pro vydání povolení ke kácení z důvodu špatného zdravotního stavu, považujeme ve světle tohoto znaleckého posudku i předchozího odborného posudku za účelové a neodpovídající skutečnému stavu stromů. VÝŠE UVEDENÉ ZKUTEČNOSTI POTVRZUJE I ROZHODNUTÍ O VÝZNAMU BŘEZOVÉ ALEJE PRO KRAJINNÝ RÁZ SLAVONIC najdete www.mariz-park.cz/projekty/item/200-brezova-alej Smyslem tohoto rozhodnutí je, že činnosti, které by mohly snížit, nebo změnit krajinný ráz podle §12 u březové aleje ve Slavonicích, nelze provést na základě rozhodnutí o kácení, které si samo sobě vydalo město.I vzhledem k vadám tohoto rozhodnutí.

Vypracování posudku podpořila Nadací Via v programu Živá komunita a podporuje naše aktivity pro „Rozhodování o stromech ve Slavonicích“.

Autorky příspěvku Martina Havlíčková (Mařížský park,z.s.) a Barbara Trojanová

 Další související zprávy