PROHLÍDKA KÁCENÝCH STROMŮ A SETKÁNÍ S RADNÍMI Doporučený

Zápis z neformálního setkání se zástupci města po prohlídce stavu zeleně s odborníky, která se konala v neděli 31. 1. 2021

 

parez 1

Všichni, kdo jsme iniciovali neformální setkání, jsme se shodli, že se nám velmi líbila iniciativa revitalizace zeleně ve Slavonicích, kterou jsme zaregistrovali před několika lety. Vzhledem k tomu, že jsme ale ve Slavonických novinkách, které jsou pro mnohé z nás, kteří ve Slavonicích nežijeme trvale, velmi zásadním informačním kanálem o životě ve městě, nezaznamenali dále o této iniciativě v minulých dvou letech (2019, 2020) prakticky žádné informace, byli jsme překvapeni, zděšeni a rozhořčeni, když jsme zjistili, že v lednu začalo ve městě na mnoha místech masivní kácení městských porostů.

Zpětně jsme zjistili, že od 6. června 2018, kdy se uskutečnilo jediné informativní setkání s občany nad plánovaným projektem, se na úřední desce žádné informace o plánovaných konkrétní krocích v souvislosti s revitalizací zeleně neobjevily. Zejména jsme nenašli žádné informace o kácení cca 250 vzrostlých stromů! Proto jsme se pokusili v neděli zjistit, co se děje, a zúčastnili jsme se prohlídky stromů, kterou zorganizovalo místní občanské sdružení. Na tuto prohlídku byl pozván autor inventarizace zeleně z let 2015-17, pan Borusík, který ji vypracoval pro firmu Florart, která pro město zpracovávala jak studii, tak projekt pro dotační titul. Současně zde byl i dendrolog a soudní znalec v tomto oboru pan Miroslav Kohel, který ve Slavonicích prováděl pro místní sdružení posuzování stromů označených ke kácení i dalších, které označeny nebyly, poté, co bylo zahájeno kácení laicky rozpoznatelných zdravých stromů.

Při prohlídce stojících stromů i zbytků po již pokácených došlo u obou odborníků ke shodě - ve velké většině případů byly pokáceny buď zdravé, nebo drobně poškozené, ale velmi vitální stromy. Velké množství stromů určených k dalšímu kácení odborníci rovněž označili za zcela zdravé, nebo poškozené pouze nepodstatně. Shodli se, že u žádného stromu nenašli důvod k jeho pokácení.

Proto jsme požádali zástupce města, pana místostarostu Pavlů a člena rady města pana Kašpara o neformální schůzku, abychom je seznámili se závěry dendrologů a zeptali se, proč ke kácení zdravých stromů v tomto rozsahu došlo. Ptali jsme se také, proč ani po zahájení kácení nebylo na stránkách města možné najít projekt a vysvětlení plánovaných kroků včetně etapizace (až 26. 1. 2021 byly nějaké informace na webu doplněny, protože ani místní obyvatelé nevěděli, co se děje a proč) a také proč se během posledních dvou let o projektu či dotaci nepsalo ani ve Slavonických novinkách. Zjistili jsme totiž, že nejen my, kteří ve Slavonicích nežijeme trvale, ale ani místní občané nevědí, co se v jejich městě děje. Pokud totiž informace město na krátký čas vystavilo, byly informace kusé a nepřehledné, bez konkrétní vizualizace, která by běžnému občanovi napověděla, jak bude realizovaný projekt vypadat. Ne každý se totiž orientuje v mapách a odborných plánech a legendách, navíc na webu města v průběhu minulých dvou let roztříštěně umísťovaných a těžko dohledatelných.

Bylo nám řečeno, že stromy se kácí na základě inventarizace zeleně z roku 2015-17 , která byla zanesena do mapy a současně byla vytvořena i tabulka dřevin ke kácení. V tabulce zanesené stromy byly vyhodnoceny ke kácení, jak nám bylo řečeno, z důvodu špatného zdravotního stavu a dokonce některé tyto stromy měly spadat do kategorie „ohrožující“. Což dendrolog p. Kohel podle jednotlivých parametrů zanesených do tabulky a také po ohledání na místě zásadně zpochybnil. Zajímalo nás, proč se tyto údajně „nemocné a nebezpečné“ stromy, začaly kácet až v roce 2021, tedy po téměř 4 -6 letech od inventarizace, a proč tedy stromy, které byly údajně tak nebezpečné, obyvatele ohrožovaly více než čtyři roky.

Jak jsme ale zpětně zjistili, studie prezentovaná firmou Florart v červnu 2018, s velkým množstvím zdravých stromů, které na pozemcích města dosud stojí (nebo stály do začátku ledna 2021), nepočítala. Studie a projekt byly „vyprojektovány“ de facto na „zelené louce“, která tam v té době ale nebyla. Naopak zde před probíhajícím kácením nebyl proveden nový dendrologický průzkum, jestli zde nedošlo - po čtyřech letech od dokončení inventarizace - k úhynu nebo poškození jiných stromů.

Z diskuse vyplynulo, že pokud by nebyla před koncem roku 2020 městu přidělena dotace, k takto masivnímu plošnému kácení provedenému v jednom velmi krátkém časovém úseku, by nebylo nikdy došlo. Zřejmě by docházelo k postupnému, šetrnému obnovování zeleně a ne k plošnému vykácení. Většina stromů by, kdyby dotace přidělena nebyla, zůstala stát, protože zdravá vzrostlá zeleň je mladými stromky nenahraditelná.

V diskusi se zástupci města se postupně vyjádřili oba dendrologové, kteří v podstatě byli v naprosté shodě - ve městě, v intravilánu - se mají kácet pouze opravdu nebezpečné stromy nebo stromy, které nelze zachránit. Ostatní zeleň se každý dobrý hospodář, hospodařící na pozemcích města, snaží v co největší míře zachovat a pečovat o ni, protože vzrostlá zeleň je nenahraditelná. Několik nebezpečných stromů dendrolog, pan Kohel, během průzkumu ve městě sice našel, ale paradoxně nešlo o stromy označené ke kácení. Stojí dodnes. Pozastavoval se nad tím, že zdravé stromy jsou káceny a nemocné, které představují opravdové ohrožení pro obyvatele či majetek, zůstávají stát.

Co se náměstí týká, sakury oba odborníci shledali jako hodnotné, dostatečně vitální a bezpečné. Nutnost kácení nepotvrdili.

Březovou alej vyhodnotili jako zdravou a vitální s tím, že břízy tu, při dobré péči, mohou být nejméně dvacet let. Současnou péči o alej p. Kohel označil jako nedostatečnou, neboť byly odstraňovány pouze suché či poškozené větve, dosažitelné ze země. Považuje za absurdní, že špatná péče je nahrazována kácením.

Enormní zájem je také o zachování linie stromů podél východní hřbitovní zdi, které ale zakřížkovány a označeny ke kácení nebyly. A zřejmě ani nejsou zahrnuty v tabulce k návrhu pěstebních opatření.

Pokácené stromy z linie podél cesty u nádraží byly označeny dendrology jako stromy, které byly před poražením živé, zdravé a bezpečné. Pan Kohel jako soudní znalec uvedl, že zde zřejmě došlo k porušení Zákona o ochraně přírody a krajiny, protože bylo káceno v liniích a město zřejmě nemělo povolení na změnu krajinného rázu. Město si zřejmě na konci měsíce ledna (jak sdělila členka místního OS) o změnu krajinného rázu dodatečně požádalo.

Ptali jsme se, z jakého důvodu jsou zdravé stromy káceny. Zástupci města nám sdělili, že pokácení bylo nařízeno na základě inventarizace zeleně firmou Florart - tedy zpracovalem projektu. Tomu jsme neporozuměli. Pan dendrolog Borusík, který inventarizaci zeleně pro firmu Florart prováděl a viděl na místě pařezy pokácených stromů a zbytky větví, naopak sdělil, že by nikdy takové stromy k pokácení nedoporučil. Není nám tedy jasné, proč a na základě čeho byly tyto zdravé a krásné stromy pokáceny. Stejně tak nepochopitelné bylo oběma odborníkům pokácení dvou zdravých stromů v linii za hřbitovní zdí u cvičidel. V souvislosti s jejich pokácením bylo vysloveno, že jde o nenahraditelnou ztrátu.

Z diskuse jsme bohužel nezjistili odpovědi na zásadní otázky: Jaké bylo zadání města Slavonice firmě Florart pro zpracování studie a projektové dokumentace k dotačnímu titulu. A z jakého důvodu muselo dojít v souvislosti s dotací, která je zaměřena na zachování, rozvoj a obnovu zeleně, k tak obrovskému zásahu do životního prostředí poražením takového množství zdravých stromů a k oslabení biodiverzity.

Diskutovali jsme i plánovanou novou výsadbu. Oba dendrologové se vyjádřili i k péči o zeleň ve Slavonicích a pozastavili se nad tím, jak chce město pečovat o cca 400ks nově a naráz vysazených stromů a proč dotace není věnovaná více na péči a revitalizaci stávající zdravé (pouze dosud špatně ošetřované) zeleně a v rozumné míře dosazování mladých stromů v souladu s účelem dotace. Takto je vlastně postupováno proti smyslu dotace.

Dendrolog p. Kohel se zajímal o to, kdo ve městě pečuje o nové výsadky, např. o nová stromořadí u nádraží nebo hasičárny. Péči neshledal odpovídající, chybí výchovný řez, neodvázané úvazy stromy zaškrcují, na stromech nebyly ani odvázány cedulky s názvy apod. Také se ptal, kdo řezal lípy za Spolkovým domem, protože řez také neodpovídá arboristickým standardům. Na základě toho vyslovil pochybnost, že bude v silách města se o plánovaných 400 najednou vysazených nových stromů adekvátně starat.

Závěrem:

Oba odborníci se shodli a doporučili kompletně zastavit další kácení. Prověřit situaci a zjistit, kde a jak došlo k chybám, a jak by bylo možné situaci řešit, aby nebyla ohrožena ani dotace ani zbývající zdravé stromy a příroda. Jak přepracovat projekt parku, aby nemusela padnout za oběť březová alej a k tomuto přizvat opět do diskuse veřejnost. Dále doporučili posoudit vitalitu a stav zbylých stromů během vegetace. Zástupci města přislíbili v kácení zatím nepokračovat. Pan Borusík požádal o týden času, aby mohl doplnit informace, které občané požadují, a na které mají právo. Zástupci města také přislíbili doplnit na web města a další místa materiály k projektu, vizualizaci projektu a další informační podklady srozumitelné pro širokou veřejnost.

V diskuzi byla zmíněna i výstavba rybníka a zastupitelé byli upozorněni, že informace o tomto projektu jsou na webu města rovněž nesrozumitelné. Ubezpečili ale, že stromy, které rostou podél celého potoka pod budoucí hrází, nebudou káceny.

Dále jsme diskutovali o dnes jediném funkčním místě v parku - „Bike parku“ a o tom, jak jej začlenit do projektu. Upravit okolí a rozšířit např. o skate park i další aktivity a poskytnout mladým lidem ze Slavonic ještě širší sportovní vyžití. Pan Kašpar nás informoval, že s rozšířením a výstavbou skate parku se v projektu počítá.

Přítomni:

Za odborníky: Miroslav Kohel, dendrolog, arborista a soudní znalec, Pavel Borusík, dendrolog, krajinářský architekt, Zdeněk Fránek, architekt a vysokoškolský pedagog, člena britské Royal Academy of Engineering

Za město Slavonice: místostarosta Karel Pavlů, radní Miroslav Kašpar

Za občany: Martina Havlíčková, spolek Mařížský park, Veronika Kovář Matejová, stomatologická ordinace Slavonice, Svatava Forbelská, spolek Article, Barbara Trojanová, spolek Article, Slavonice Fest, Ondřej Trojan, Slavonice Fest.